Home » thủ thuật blogger

thủ thuật blogger

Test Aggregate rating using Json for Blogspot

This tutorial introduces the Aggregate rating using Json for Blogspot, there are many ways on the tutorial network but very messy, here I use json for neatly clean.  First you go here to sample Then insert into the blog, before <b:includable id=’postHeader’ var=’post’ <script type=”application/ld+json”>{  “@context”: “http://schema.org/”,  “@type”: “Book”,  “name”: “<data:blog.pageName/>”,  “description”: “<b:if cond=’data:blog.metaDescription’><data:blog.metaDescription/><b:else/><data:post.snippets.long/></b:if>”,  “aggregateRating”: {    “@type”: …

Test Aggregate rating using Json for Blogspot Read More »

Sửa lỗi không hiển thị nhận xét trong comment blogspot

Nhiều người thắc mắc tại sao trong bài viết chỉ thấy khung comment mà không thấy nhận xét đâu mặc dù đã đăng nhận xét trong đó rồi hay trong phần bảng điều khiển không thấy tab Nhận xét đâu cả hoặc trong phần cài đặt nhận xét không thấy hiện đầy đủ chức năng. …

Sửa lỗi không hiển thị nhận xét trong comment blogspot Read More »

Scroll to Top