Một trong những khía cạnh ít được biết đến của file javascript bên ngoài là khả năng tham chiếu một file PHP (.php) tương tự như một file .js. Bằng cách sử dụng file Javascript bên ngoài, chúng ta có thể thấy PHP và Javascript có thể cùng hoạt động mà bạn có thể nghĩ là không thể.

Cú pháp để tham chiếu một file PHP sử dụng file Javascript bên ngoài như sau:

  1. <script type=“text/javascript” src=“http://www.myhostplace.com/scriptname.php”></script>

Trong đó http://www.myhostplace.com/scriptname.php là đường dẫn đến script PHP thay thế cho file .js thông thường.

Sau đây là một ví dụ cơ bản về một script PHP, đó là showip.php:

  1. <?
  2. //”showip.php” display visitor IP address on any webpage
  3. Header(“content-type: application/x-javascript”);
  4. $serverIP=$_SERVER[‘REMOTE_ADDR’];
  5. echo “document.write(Your IP address is: <b>” . $serverIP . “</b>)”;
  6. ?>

Đoạn script PHP trên sẽ được đặt vào file ngoài như sau:

  1. <script type=“text/javascript” src=“showip.php”></script>

Và đây là kết quả hiển thị:

Ở ví dụ trên bạn có thể thấy một script PHP thông thường viết ra địa chỉ IP của khách truy cập khi được tham chiếu sử dụng file Javascript ngoài, gồm 2 chi tiết quan trọng: một hàm header nằm ở đầu để thông báo cho trang web biết rằng một script PHP đang xuất ra một file Javascript; vì phần xuất ra cuối cùng của scritp PHP cần phải là một file .js hợp lệ nên phần xuất ra PHP phải tuân theo cú pháp Javascript hợp lệ, vậy để hiển thị địa chỉ IP từ phương diện Javascript thì hàm echo kèm “document.write()” sẽ gửi nội dung trở về trang.

READ  Hiển thị danh ngôn ngẫu nhiên bằng PHP trên blogspot

Khả năng tham chiếu script PHP trong một file Javascript bên ngoài rất hữu ích. Trên cơ sở này, chúng ta có thể mở rộng ứng dụng PHP vào blogspot để nâng Blogger lên một tầm cao mới.

Sắp tới rất có thể chúng ta sẽ từng bước trải nghiệm PHP trên nền tảng Blogger nên từ lúc này, các bạn cũng nên tậu cho mình một tài khoản host, có thể là có phí hoặc miễn phí để host các file PHP. Nếu bạn không thích mua host thì có thể xài free host như byethost.com. Bạn nào đã có tài khoản Google App Engine thì host PHP đã hơn, ổn định hơn.
Read more :