Danh sách dùng để nhóm dữ liệu một cách logic, chúng ta có thể thêm các danh sách vào trang web HTML để nhóm các thông tin có liên quan lại với nhau. Bài này chúng ta sẽ tìm hiểu có những loại danh sách nào và cách sử dụng chúng ra sao.

Sau đây là các loại danh sách mà bạn có thể sử dụng trong HTML:

  • Danh sách không có thứ tự
  • Danh sách có thứ tự
  • Danh sách mô tả

Thẻ HTML tạo danh sách không thứ tự

Đây là loại danh sách đơn giản nhất mà bạn có thể sử dụng trong HTML, danh sách không thứ tự là kiểu danh sách thường bắt đầu với chấm tròn (bullet).

Danh sách không thứ tự nằm trong cặp thẻ <ul> (Unordered List), mỗi phần tử trong danh sách bắt đầu bằng thẻ <li> (List Item) và kết thúc với thẻ </li> (không bắt buộc thẻ </li>).

Thuộc tính style có thể được sử dụng trong danh sách không thứ tự, nó định nghĩa kiểu biểu tượng “bullet”.

Style Mô tả
list-style-type:disc Phần tử trong danh sách được đánh dấu với chấm tròn (mặc định)
list-style-type:circle Phần tử trong danh sách được đánh dấu với vòng tròn
list-style-type:square Phần tử trong danh sách được đánh dấu với hình vuông
list-style-type:none Phần tử trong danh sách không được đánh dấu

Kiểu Circle

Tương tự như trên, bạn thay đoạn code dưới đây vào:

<ul style="list-style-type:circle">
     <li>Coffee</li>
     <li>Tea</li>
     <li>Milk</li>
</ul>

Kiểu Square

<ul style="list-style-type:square">
     <li>Coffee</li>
     <li>Tea</li>
     <li>Milk</li>
</ul>

Kiểu None

<ul style="list-style-type:none">
     <li>Coffee</li>
     <li>Tea</li>
     <li>Milk</li>
</ul>
Read more :
READ  cài đặt .NET Framework 3.5 trong Windows 10

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *